Status för Uttagsplan – testversion

Kända brister i testversionen av Uttagsplan

För att göra testandet och återraporteringen från tester enklare och effektivare har minPension skapat denna sida, där vi löpande kommer att lägga upp kända brister och fel i testversionen av Uttagsplan.

Stöter du på någon av dessa behöver du alltså inte rapportera in det via mail eller via tjänstens feedback-funktion, utan kan känna dig säker på att felet/bristen redan är känd hos minPension.

Kända brister i användargränssnitt

 • Definitioner och beslutsstöd. Den färdiga tjänsten för uttagsplanering kommer att innehålla fördjupad information kring en rad begrepp, vilket inte är fullt ut implementerat. För att underlätta för användare att göra välinformerade val kommer tjänsten i sitt färdiga utförande också att innehålla funktionalitet för dynamiska (situationsanpassade) kommentarer som pekar på fakta som är viktiga att observera eller att tänka på i en specifik planering.
 • Så har vi räknat. En särskild typ av information som den framtida tjänsten ska innehålla, men som inte är implementerad ännu, är information om hur respektive pension är beräknad, och av vem. Genrellt gäller att det finns tre sätt på vilket pensioner kommer att kunna beräknas i Uttagsplan:
  • av minPension utifrån branschens schabloner,
  • av minPension men utifrån bolagets egna parametrar, eller
  • av bolaget självt (bolaget skickar färdigräknade belopp).
 • Bolags- och produktinformation. Testversionen innehåller bolags- och myndighetsloggor samt länk till samma kontaktuppgifter till aktörerna som används på minPension idag. Vissa bolag och myndigheter har önskemål om att visa olika kontaktinformation för olika delar av det bestånd som skickas. Alternativ information är dock möjligt att visa först efter införandet av MISLife 2.0. När det gäller produktinformation finns det en ambition att kunna erbjuda anpassade produkttexter till juni 2019.
 • Färdiga alternativ och avvikelsehantering. Testversionen av Uttagsplan innehåller de flesta av tjänstens planerade grundfunktionaliteter, såsom möjlighet att skapa, ändra, och spara planer, jämföra planer med varandra, samt att välja en plan och att få en anpassad aktivitetslista för den planen. Däremot finns ännu inte det planerade stödet för att välja från färdiga uttagsalternativ (livsvarigt, 20, 15, 10 eller 5 år) eller en avvikelsehantering som förenklar för användaren att se när en förändring som påverkar den tidigare gjorda planen har inträffat.
 • Uttagsperioder för allmän pension. I testversionen kan man välja maximalt två uttagsperioder för allmän pension. De två perioderna måste vara samma för både inkomstpensionen och premiepensionen, dvs. i tjänsten är de än så länge kopplade till varandra. I verkligheten är det dock möjligt att t.ex. starta sina uttag vid olika tillfällen.
 • Kopplade tjänstepensioner. Vissa kollektivavtalade pensioner kan vara ”kopplade” med varandra. Det innebär att det val av uttagsstart och uttagsperiod som görs på en av pensionerna blir samma även på andra pensioner av samma typ. Detta gäller exempelvis för premiebestämda pensioner inom ITP 1 samt om det finns flera förmånsbestämda pensioner inom ITP 2. Motsatsen kan också gälla, det vill säga att val av uttagsstart och uttagsperiod kan väljas utan ”koppling” till annan pension, trots att så är reglerat i avtal.
 • Ett introduktionsstöd för nybörjare kring tjänsten och hur den fungerar, s.k.”onboarding”, ska kompletteras under våren.
 • Pension under utbetalning. Finns ej i testversionen i februari. Planerar att kompletteras senare under våren.
 • Utskriftsstöd. Finns ej i testversionen i februari. Planerar att kompletteras senare under våren.

 

Kända brister relaterade till beräkning

minPension bygger om stora delar av dagens regelverk från grunden. Samtidigt införs nya beräkningssätt. Detta i syfte att klara det ökade behovet av information och precision för uttagsplaneringen. I nuläget är de belopp som visas inte tillräckligt tillförlitliga för att ligga till grund för en ”skarp” uttagsplanering.

Viktigt att tänka på:

Beräkningar hos minPension görs i flertalet fall enligt den prognosstandard som Pensionsmyndigheten och pensionsbranschen har kommit överens om. Skillnaden i beräkningsparametrar mellan minPension och pensionsbolaget är den vanligaste orsaken till differenser i framräknade prognosbelopp.

Exempel på i nuläget kända brister:

 • Det är endast när pensionsbolaget självt beräknar beloppen som minPension också har tillgång till, och kan visa upp, pensionens faktiska regelverk för valbar uttagsstart och uttagsperiod. I övriga fall är det minPensions regler som styr valbara möjligheter för uttag. Dessa möjligheter kan skilja sig från de korrekta hos pensionsbolaget.
 • Prognosberäkningen görs fortfarande utifrån helår, och sker för flertalet pensioner utifrån ett generellt antagande om att alla användare är födda i månaden januari. I presentationen för användaren anges dock rätt födelsemånad, exempelvis att åldern 65 år infaller i november 2019. Detta generella antagande om födelsemånad kan vara en faktor (bland många) till varför ett prognosbelopp kan skilja mellan minPension och pensionsbolaget. Om beräkningsmodell 3 tillämpas är det alltid pensionsbolaget själva som räknar och då utifrån rätt födelsemånad.
 • Stöd för ett pensionsbolags ”fönster”, det vill säga när ett uttag tidigast och senast kan anmälas, är inte infört. Prognosberäkningar och planering kan därmed i vissa fall göras med uttagsstart så tätt inpå som nästkommande månad. I undantagsfall kan också retroaktiva tidpunkter för uttagsstart väljas.
 • För förmånsbestämda pensioner saknas i många fall uppgifter om samordning och till och med målförmån, i leverans från pensionsbolaget. Vid prognosberäkning görs i vissa fall antaganden kring samordning för dessa förmånsbestämda pensioner. Det kan leda till att förmånsbestämda pensioner redovisas med noll (0) kronor i månadsbelopp.
 • För premiebestämda pensioner, i synnerhet kollektivavtalade, görs antaganden med syfte att avgöra till vilken pension en eventuell fördelning av framtida premier ska göras. Denna hantering kan leda till att ej förväntade pensioner beräknas med framtida premieavsättningar. Dessutom kan det vid prognosändringar i uttagsstart och uttagsperiod leda till ändringar av vilken pension som beräknas med framtida premier.
 • Inom kollektivavtalade avtal som ITP 2, FTP 2, KTP 2 och PA 16 Avd II sker, när så tillämpligt, beräkning som att slutbetalning ska tillämpas. I dessa fall görs beräkning med premieinsättning som att slutbetalning görs och för förmånsbestämda pensioner utifrån tänkt målförmån vid avtalad uttagsstart.