Hur mår våra pensioner på börsen?

minPensions nya kompensationsgradsrapport visar att kopplingen mellan pensioner och kapitalmarknaden ökar. Bakom ökningen står fler år med premiepension och högre andel premiebestämd tjänstepension för yngre. Det gör att vi i framtiden kan räkna med mer volatila pensioner än idag.

Lyssna på poddavsnittet om rapporten

Årets kompensationsgradsrapport är minPensions sjätte. I urvalet finns användare som har gjort pensions­prognoser under våren och sommaren 2022, motsvarande cirka 166 000 individer. Utöver att följa utvecklingen av olika generationers pensioner har vi i år granskat pensionspengarna som finns på kapitalmarknaden.

Kommande generationer kommer att ha en betydligt högre andel av sin pension kopplad till kapitalmarknaden jämfört med dagens pensionärer.

Vi konstaterar att kopplingen mellan pensioner och kapitalmarknaden ökar i takt med att pensionsspararna har fler år med intjänad premiepension kombinerat med att yngre i allt högre grad har premiebestämd tjänstepension.

50-talisterna: Äldre 50-talister har delar kvar från ATP-systemet. Tjänstepensionen är till stor del förmånsbestämd.

60-talisterna:  Har inte haft intjänande till premiepension hela arbetslivet. Tjänstepensionen är till stor del förmånsbestämd.   

70-talisterna: Fullt intjänande till premiepension. Ökat inslag av premiebestämd tjänstepension.

80-och 90-talisterna: De allra flesta har enbart premiebestämd tjänstepension.

För individer med relativt låga inkomster är andelen premiepension högre än för individer med högre inkomster. Men den högsta exponeringen mot kapitalmarknaden har 70- och 80-talister med hög lön och därmed hög andel premiebestämd tjänstepension.

För 70-talisterna, som är den första generationen som har fått premieinbetalningar nästan under hela arbetslivet, har premiepensionen hittills gett högre avkastning än den förväntade, enligt branschens prognosstandard.

– En högre exponering mot kapitalmarknaden betyder också att pensionssparandet och uttaget av pensionen blir mer volatil än tidigare. Pensionen kan således både stiga och sjunka i värde över tid, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension och författare till rapporten.

– Med våra regelbundet återkommande kompensationsgradsrapporter hoppas vi kunna följa utvecklingen och se vad de som nu börjat sitt arbetsliv kan förvänta sig i pension den dag de slutar att arbeta, säger Kristina Kamp.

Nya åldersgränser för pension och skatt från 2023  

Är du född mellan 1957 och 1962 och funderar på att gå i pension de kommande åren? Du kommer att påverkas både av nya, högre, åldersgränser för uttag av allmän pension och ändrade åldersgränser när du kan få sänkt skatt för att du uppnått en viss ålder. Här kan du se hur just du påverkas beroende på vilket år du är född.   

Höjda pensionsåldrar för födda 1957-1962

I tabellen här nedanför kan du se hur de nya åldersgränserna för allmän pension påverkar dig som är född mellan åren 1957 och 1962.

Från 2026 kommer riktåldern att styra åldersgränsen för den allmänna pensionen. Första årgången som berörs är de som är födda 1963.  

Född 19..57585960616263
Ta ut allmän pension tidigast när du fyller… 616262636364
Utbetalning av förmåner* 65666667676768?
Sänkt skatt på pension från det år du fyller…676768686868
Sänkt skatt på arbete från det år du fyller…666666666666
Tabell som visar åldersgränser för allmän pension och skatt för olika årskullar

* Utbetalning av förmåner såsom garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Varför ändras åldersgränserna?

År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut inkomst- och premiepension i den allmänna pensionen till 63 år. Först vid 66 års ålder kommer garantipension och inkomstpensionstillägg att betalas ut. Samma åldersgräns gäller om du ansöker om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Åldersgränsen höjs sedan med ytterligare ett år 2026. Då kallas det för riktålder och anpassas till olika årskullars förväntade livslängd. Beslutet har tagits av riksdagen eftersom den förväntade livslängden har ökat och pensionerna annars riskerar att bli väldigt låga. Här kan du läsa mer om de nya pensionsåldrarna

Nya pensionsåldrar påverkar skatten

Även hur mycket du ska betala i skatt påverkas av de nya åldersgränserna. Åldern för när du får ett utökat jobbskatteavdrag ligger kvar som i dag, alltså från det år du fyller 66 år. Men det extra grundavdraget, som sänker skatten på pensionsutbetalningar, höjs i takt med den höjda åldern för garantipensionen.

Du hittar mer information om de nya reglerna för skatter hos Skatteverket.

Vad berörs inte av åldersgränserna

Tjänstepensioner och privat pension berörs inte av de nya åldersgränserna för uttag av allmän pension. Däremot påverkas de av skatteförändringarna eftersom den typen av pension beskattas på samma sätt när du tar ut allmän pension. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beskattas inte alls. Kapitalinkomster, till exempel från sparande eller försäljning av bostäder, beskattas på annat sätt och berörs inte av åldersgränserna.

Annat som kan vara bra att veta när du planerar din pension

Åldersgränser i tjänstepension

ITP, privatanställda tjänstemän: 55 år

SAF-LO, privatanställda arbetare: 55 år

Kommun- och landstingsanställda, KAP-KR: 61 år (från 2023)

Statligt anställda: PA 16 avdelning 2, 61 år. PA 16 avdelning 1 lägsta ålder är det samma som för den allmänna pensionen.

Åldersgränser för socialförsäkringar, såsom
a-kassa och sjukersättning

Den högsta åldern för att uppbära den här typen av ersättning är 66 år från 2023. Det berör dem som är födda 1958 och senare.

Så räknas pensionen om varje år

Garantipension: Räknas om med prisindex, alltså med inflationen.

Inkomstpensionstillägg: Räknas om med inkomstindex som påverkas av inbetalningarna till pensionssystemet och utvecklingen i svensk ekonomi. 

Premiepension: Räknas om en gång om året och påverkas av fondernas eller den traditionella värdeutvecklingen.

Förmånsbestämd tjänstepension: Räknas vanligtvis om med prisindex, alltså inflationen.

Premiebestämd tjänstepension: Räknas om med värdeutvecklingen i fondförsäkring eller traditionell försäkring. Kan ske månadsvis.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom

Hur berörs du av höjda pensionsåldrar

År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut inkomst- och premiepension i den allmänna pensionen till 63 år. Först vid 66 års ålder kommer garantipension och inkomstpensionstillägg att betalas ut. Samma åldersgräns gäller om du ansöker om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Åldersgränsen höjs sedan med ytterligare ett år 2026. Då kallas det för riktålder och anpassas till olika årskullars förväntade livslängd.

Din egen ålder kommer alltså att påverka när du kan börja ta ut dina pensioner. Även hur mycket du ska betala i skatt påverkas av de nya åldersgränserna.

Åldern för när du får ett utökat jobbskatteavdrag ligger kvar som i dag, alltså från det år du fyller 66 år. Men det extra grundavdraget, som sänker skatten på pensionsutbetalningar, höjs i takt med den höjda åldern för garantipensionen.

Tjänstepensioner och privat pension berörs inte av de nya åldersgränserna för uttag av allmän pension. Däremot påverkas de av skatteförändringarna eftersom den typen av pension beskattas på samma sätt när du tar ut pengarna.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beskattas inte alls. Kapitalinkomster, till exempel från sparande eller försäkring av bostäder, beskattas på annat sätt och berörs inte av åldersgränserna.

Höjda pensionsåldrar för födda 1957-1962?

Född 1957, fyller 65 år 2022

Har du redan fyllt 65 år, eller gör det senare i år, påverkas du inte av höjda pensionsåldrar. Däremot kan du, om du vill, arbeta fram till 69-årsdagen. Åldersgränserna i LAS, Lagen om anställningsskydd, höjs också vid årsskiftet.

Du kommer också att påverkas av nya åldersgränser för när du får lägre skatt om du tar ut pension. Skattesänkningen gäller från det år du fyller 67 år, alltså år 2024. Men om du fortsätter att jobba får du, precis som nu, ett utökat jobbskatteavdrag från det år du fyller 66 år.  

Född 1958, fyller 64 år 2022

Du berörs av de höjda åldersgränserna om du har rätt till garantipension och inkomstpensionstillägg eller vill ansöka om andra stöd för ålderspensionärer. Du får vänta med dessa delar till du fyller 66 år. All övrig allmän pension, inkomst- och premiepension, kan du däremot ta ut när du vill. Du har ju redan fyllt 63 år, vilket blir den nya lägsta åldersgränsen för att ta ut de pensionerna.

Om du fortsätter att arbeta får du ett utökat jobbskatteavdrag från det år du fyller 66 år. Tar du ut pension sänks skatten från det år du fyller 67 år, alltså från 2025.

Född 1959, fyller 63 år 2022 och fyller 67 år 2026

Om du har garantipension och inkomstpensionstillägg får du ta ut de pengarna när du fyller 66 år. Detsamma gäller om du vill ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Om du fortsätter att arbeta får du ett utökat jobbskatteavdrag från det år du fyller 66 år.

År 2026 kommer åldern för när du får sänkt skatt på pensionen att höjas. Du får sänkningen först från det år du fyller 68 år. Är du född 1959 klarar du inte den åldersgränsen. Tar du ut pension kommer du att få sänkt skatt på den från det år du fyller 68 år, alltså 2027.  

Född 1960, fyller 62 år 2022, fyller 66 år 2026

Du kan ta ut din inkomst- och premiepension i år, från 62 års ålder. Men om du har garantipension eller liknande stöd och om du behöver ansöka om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd så får du vänta tills du fyller 67 år.

Om du arbetar kan du få utökat jobbskatteavdrag från det år du fyller 66 år. Om du tar ut pensionen får du sänkt skatt från det år du fyller 68 år, alltså 2028.

Född 1961, fyller 61 år 2022

Du kan ta ut din inkomst- och premiepension från 63 års ålder. Garantipension och motsvarande kan du ta ut från 67 år.

Arbetar du kan du få utökat jobbskatteavdrag från det år du fyller 66 år. Om du tar ut pensionen får du sänkt skatt från det år du fyller 68 år.

Född 1962, fyller 60 år 2022

Du kan ta ut din inkomst- och premiepension från 63 års ålder. Garantipension och motsvarande kan du ta ut från 67 år.

Arbetar du kan du få utökat jobbskatteavdrag från det år du fyller 66 år. Om du tar ut pensionen får du sänkt skatt från det år du fyller 68 år.

Text: Kristina Kamp, pensionsekonom