Fler kvinnor och unga registrerar sig på minPension

minPensions användarstatistik för kvartal 1 2023

Intresset för att ha pensionskoll ökar igen efter att ha dippat något under 2022. Efter summering av årets första kvartal ser vi att antalet prognosberäkningar och nyregistreringar låg på högre nivåer än förra året, men också jämfört med rekordåret 2021.

Under kvartalet registrerade sig fler kvinnor än män. Av alla användare på minPension den 31 mars var 48,5 procent kvinnor.

Även andelen yngre fortsatte att öka. Bland de nya användarna var 48 procent under 40 år. Ser vi till alla minPensions aktiva* användare var 46 procent under 50 år vid kvartalets slut.

*En aktiv användare har varit inloggad på minPension någon gång under de senaste 24 månaderna.

Kvartalet i siffror

Nya registrerade användare: 176 400

Antal inloggningar: 6 820 600

Antal prognosberäkningar: 17 840 800

Vid mars månads utgång hade 4 731 746 personer loggat in på minPension sedan starten. Av dessa var 3 334 900 unika besökare under de senaste 24 månaderna.

Åtta av tio 65-åringar gör en pensionsprognos

Åtta av tio 65-åringar har loggat in på minPension. Tre av tio 30-åringar har också registrerat sig för att se över sin framtida pension. I åldersspannet 30–50 år är intresset högre bland männen än bland kvinnorna.

Andelen användare på minPension i olika åldersgrupper jämfört med Sveriges befolkning, uppdelat på män och kvinnor. Källa: minPension

Diagram: Andelen användare på minPension i olika åldersgrupper jämfört med Sveriges befolkning, uppdelat på män och kvinnor. Källa: minPension

De kommande veckorna är det dags för årets utskick av det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten. Det brukar vara en påminnelse om att se över sin pension. Förutom den allmänna pensionen så har de flesta även tjänstepension.

Hos minPension finns alla pensioner på ett och samma ställe. Här går det också att göra en prognos som visar hur stor den framtida pension förväntas bli.

Intresset för att få koll på sin pension via minPension är högst bland 65-åringar. Närmare 80 procent av alla i den åldersgruppen har loggat in på minPension. Det är ungefär lika stor andel kvinnor och män som registrerat sig till tjänsten.

I yngre åldrar är intresset för pension störst bland män

I yngre åldrar är intresset för att se över sin pension större bland män än bland kvinnor. Störst är skillnaden bland 37-åringarna. Här är det drygt 30 procent av kvinnorna som loggar in och drygt 40 procent av männen. Andelen yngre användare, under 40 år, har ökat märkbart de senaste åren.

– Det är väldigt glädjande att så många väljer att få koll på sin pension via minPension. Statistiken visar att både unga och äldre idag vet var de hittar information om hela sin pension, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension.

Användare på minPension i olika åldersgrupper

ÅlderManKvinna
20 år6,1%5,4%
30 år33,9%30,4%
40 år43,0%34,10%
50 år49,3%44,0%
60 år63,8%64,3%
65 år79,4%79,6%
70 år25,6%18,2%
Tabell: Andelen användare på minPension jämfört med Sveriges befolkning år 2021.

Över 4,5 miljoner användare – vilka är de?

De flesta som jobbar och tjänar in till sin pension har idag registrerat sig på minPension. Av minPensions 4,5 miljoner användare har fler än 3 miljoner loggat in minst en gång under de senaste två åren.

Andelen yngre användare ökar stadigt. Idag är 27 procent av användarna under 40 år.

Grafer som visar åldersfördelningen av minPensions användare samt andelen kvinnor/män.

Vad gör man på minPension?

En vanlig dag skapas ungefär 114 692 pensionsprognoser genom 45 212 inloggningar. I snitt gör vi alltså 2,5 prognoser per besök. Under det senaste kvartalet varade ett besök i snitt i 4,59 minuter, men för den som ägnade sig åt att planera sitt pensionsuttag i Uttagsplaneraren varade besöket i stället i hela 17 minuter. Den högsta trafiken sker på förmiddagen. Under fyra timmar (mellan klockan 8 och 12) genomförs 33 procent av besöken.

Grafer som visar antalet prognoser, enheter och tid för användningen av minPension.

Vill du veta mer? Mer användarstatistik för minPension hittar du i fliken ”Statistik” här på bloggen.

Över en miljon unga på minPension.se

Under mars fick minPension rekordmånga nya användare. Totalt registrerade sig 88 300 personer, av dem var 56 procent under 40 år. Gruppen under 40 år är nu över 1 miljon.

Under mars 2022 valde 88 300 personer att registrera sig till minPension. Bland de nya användarna var drygt 56 procent under 40 år, gruppen utgör nu 23 procent av minPensions 4,5 miljoner användare.

Även andelen kvinnor var högre bland de nyregistrerade med 53,1 procent. Av minPensions användare är nu 48,2 procent kvinnor.

Så kan unga ha nytta av minPension

När vi tittar i statistiken ser vi att de yngres beteende skiljer sig från de äldres. Endast 14 procent av prognoserna gjordes av användare under 40 år medan 60-plussarna stod för 43,5 procent av de genomförda prognosberäkningarna.

– För den som är ung är det viktigare att titta på intjänandet och lära sig mer om sina pensioner än att göra en prognos. Mycket kan hända i arbetslivet och med regler kring pension innan det blir dags för de unga att plocka ut pengarna, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension.

På minPension finns sedan drygt ett år tillbaka verktyget ”minPension för unga”.

– Ett annat bra tips är att gå in i verktyget ”minPension för unga” som enkelt ger koll på vad som är viktigt att tänka på under arbetslivet för att få en bra pension, säger Kristina Kamp.

Här testar du ”minPension för unga”

Mer statistik från kvartal 1 2022

Rekord! 46 miljoner prognoser på minPension 2021

Statistiken över hur vi använde minPension 2021 är nu klar. Glada konstaterar vi att intresset för att kolla den egna pensionen aldrig har varit högre. Aktiviteten på minPension slog återigen nya rekord. Tillsammans gjorde vi makalösa 46 miljoner prognoser! Det är hela 48 procent fler än under 2020. Också antalet inloggningar blev fler än något år tidigare och landade på 18 miljoner.

Infografik som visar minPensions användarstatistik för 2021.
Användarstatistik för 2021

Under året ökade antalet registrerade användare med 310 290 personer. Trenden är att fler under 40 år registrerar sig samt fler kvinnor än män. Vid årets slut var 48,1 procent av de registrerade användarna kvinnor, vilket motsvarar en ökning på 0,3 procent under året.

Den 31 december 2021 var drygt 4 343 000 personer registrerade på minPension. Om tillströmningstakten håller i sig når minPension målet att ha 5 miljoner registrerade använder i slutet av 2023.

Vad betyder de nya riktåldrarna för pensionerna?

Intervju med Kristina Kamp i Dagens Eko den 14 december

minPensions nya kompensationsgradsrapport visar att för de som vill och kan jobba fram till sin riktålder* kommer framtidens snittpensioner att stiga med någon eller några tusenlappar i månaden jämfört med att sluta jobba vid 65 års ålder.

Kompensationsgraden är ett mått som beskriver vad vi kan förvänta oss att få i pension jämfört med den lön vi har. För framför allt yngre generationer medför övergången till premiebestämda system att pensionen blir mer oförutsägbar. minPensions återkommande rapporter är ett sätt att följa utvecklingen över tid.

För att skapa förståelse för framtidens pensionsnivåer har minPension gjort en studie på ett urval av cirka 160 000 individers pensionsprognoser. Till skillnad från de teoretiska beräkningar som finns bygger den här studien till stor del på faktiska uppgifter om individernas intjänande.

Studien visar att om pensionsåldern sätts till 65 år och samtliga pensioner tas ut på så lång tid som möjligt, är mediankompensationsgraden för urvalet 57,4 procent. Om istället varje åldersgrupp arbetar fram till sin riktålder, det vill säga den ålder de kan behöva arbeta till för att kompensera för en högre medellivslängd, stiger kompensationsgraden till 66,8 procent. Skillnaden är 9,4 procentenheter och skulle innebära att den som har en månadslön på 30 000 kronor kan räkna med en pension på strax över 20 000 kronor istället för omkring 17 200 kronor. Störst förändring ger riktåldern för de unga, födda på 80-talet.

Skillnaden i kompensationsgrad mellan könen minskar dock i de yngre generationerna.

– För 80-talisterna är skillnaden mellan kvinnor och män en procentenhet medan den är omkring tre procent för personer födda på 60-talet och 70-talet. För 50-talisterna som just nu gått i pension är skillnaden fem procentenheter, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension.

Lägst förväntad kompensationsgrad har utrikes födda. Även om pensionsåldern anpassas till riktåldern landar den genomsnittliga kompensationsgraden på 57,9 procent.

Förutom att beräkna kompensationsgraden har rapporten även beräknat den faktiska förväntade pensionsutbetalningen i olika regioner. 

– Även om kompensationsgraden kan förväntas vara ungefär densamma i olika regioner skiljer sig den faktiska utbetalningen. Skillnaden är stor mellan olika regioner. Lönenivån spelar stor roll. Lägst förväntad pension har kvinnor på Gotland, högst har män i Stockholm, säger Kristina Kamp.

* Riktålder är ett nytt begrepp som har införts inom den allmänna pensionen. Riktåldern påverkar främst åldern för uttag av allmän pension, men förändringarna kan antas förlänga arbetslivet och därmed också uttagsåldern för andra pensioner.


Många unga bland de nyregistrerade på minPension

Nu är oktober här och minPensions användarstatistik från årets första tre kvartal är sammanställd. Återigen kan vi konstatera att intresset för den egna pensionen är på topp! Dessutom är en betydande del av de nyregistrerade under 40 år.

– Det är roligt att så många unga, i början av sitt arbetsliv, hittar till minPension, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension.

Användarstatistiken för årets första nio månader visar att 48 procent av alla nyregistrerade är mellan 20 och 39 år.

– Även om pension inte är något du behöver tänka särskilt mycket på i den åldern är det bra att veta vad du hittar dina egna uppgifter. Att kunna följa utvecklingen under arbetslivet och lära sig mer tror jag ger tryggare framtida pensionärer – även om de kanske inte blir rikare, säger Kristina Kamp.

Nytt prognosrekord

Antalet prognosberäkningar slog i taket under 2020 med dryga 31 miljoner genomförda prognoser. Det gav i snitt 85 437 prognoser per dag, något vi trodde skulle bli svårslaget. Vi hade fel! Redan vid utgången av september var antalet prognosberäkningar under 2021 uppe i nästan 36 miljoner. Delat med antalet dagar hittills i år blir årssnittet 131 574 prognoser per dag.

Fördelningen mellan kvinnor och män

Fördelningen mellan registrerade kvinnor och män ligger stadigt kvar på 48/52. Männen fortsätter alltså att vara den största användargruppen på minPension. Bland dem som registrerar sig för första gången dominerar männen i de yngre åldrarna och kvinnorna efter 50 år.

Fler unga kollar pensionen på minPension

När vi summerar användarstatistiken för årets andra kvartal konstaterar vi att intresset för att skaffa koll på den egna pensionen fortsätter att öka. Trenden bland unga att kolla sin pension fortsätter glädjande nog också. Idag är fler än 26 procent av minPensions användare under 40 år.

Användarstatistik kvartal 2

Inloggningar: 3 839 283

Prognoser: 10 644 362

Nya registreringar: 62 453

Från minPensions start fram till den 30 juni i år har 4 245 354 unika personer kollat sin pension via minPension.

Fler kvinnor nyregistrerade på minPension

Under årets första kvartal registrerade sig fler kvinnor än män på minPension.se.

Sedan starten har männens aktivitet på minPension.se varit dominerande. Att fler kvinnor än män registrerade sig under årets första kvartal kan vara ett trendbrott.

-Det gläder mig att vi verkar nå många målgrupper. Alla behöver få koll på sin framtida pension. Man som kvinna, gammal som ung, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension.

Av de registrerade användarna i slutet av mars var 48 procent kvinnor. Av de 144 998 nya registrerade under årets första kvartal var 74 295 kvinnor.

Även andelen av unga ökar

Användargruppen under 40 år ökar också stadigt. För ett år sedan var 21,4 procent av användarna under 40 år. Idag är siffran 22,3 procent vilket motsvarar 934 379 individer.

minPension i siffror kvartal ett 2021.
Fler kvinnor och yngre får koll på sin pension under första kvartalet 2021.

Under årets första kvartal hade minPension 6 308 900 inloggningar och 15 938 070 prognoser skapades. Därmed har antalet inloggningar ökat med drygt 20 procent jämfört med föregående år. För prognoser motsvarar ökningen 48 procent.

Så använde vi minPension 2020

Vi har summerat 2020 – så här använde vi minPension under förra året.

Året började starkt med många inloggningar och prognosberäkningar. Januari blev också den enda månaden under 2020 då antalet registrerade nya användare var fler än under motsvarande månad 2019. Sett på helåret nyregistrerade sig 295 200 personer, vilket var cirka 23 procent färre än 2019. Ändå passerade vi i oktober den magiska gränsen 4 miljoner registrerade användare. Vid årets slut var 4 047 000 registrerade på minPension.

När pandemin bröt ut i början av mars sjönk naturligt svenskarnas intresse för pensionsfrågor. Vi ser det i statistiken för minPensionsPodden, för vår blogg och inte minst i användarstatistiken för minPension.se. Men redan under sommaren vände intresset uppåt igen och vid årets slut kunde vi konstatera att minPension återigen hade slagit nya rekord i antalet inloggningar och beräknade prognoser.

Mer grafik över 2020 hittar du under fliken ”Statistik 2020”.

grafer som visar hur vi använde minPension under 2020